Barion Pixel

Licenčná zmluva

Toto je dohoda medzi Barobra Vanická – fyzická osoba podnikateľ („poskytovateľ“) a zákazníkom („používateľ“), ktorá nadväzuje na Všeobecné obchodné podmienky a upravuje podmienky používania licencovaných elektronických kníh z internetového obchodu www.kutsveta.sk. Odoslaním záväznej objednávky na zakúpenie elektronickej knihy prostredníctvom programu dávate najavo svoj súhlas s touto licenčnou dohodou a podmienkami používania.

Program

Miestom predaja a miestom uloženia sprístupneného elektronického obsahu je internetová stránka www.kutsveta.sk (ďalej len “program“). Používateľovi tento program umožňuje vyhľadávať, nakupovať a sťahovať licencie na vybraný elektronický obsah.

Predaj a sprístupnenie elektronického obsahu prebieha výberom a zaplatením príslušnej ceny na strane používateľa. Používateľ si môže po sprístupnení stiahnuť zakúpený elektronický obsah do podporovaného zariadenia v zmysle tejto dohody a podmienok.

Sprístupnenie, ak nie je uvedené inak, prebieha automaticky po úhrade príslušnej ceny.

Podporované zariadenia a software

Zoznam podporovaných zariadení a softvéru, určených na získanie, zobrazovanie a používanie elektronického obsahu, je uverejnený a pravidelne aktualizovaný na stránke www.kutsveta.sk. Používateľ prehlasuje, že sa oboznámil so zoznamom podporovaných zariadení a softvéru. Poskytovateľ neručí za doručiteľnosť a použiteľnosť elektronického obsahu na zariadeniach a softvéroch, ktoré nie sú uvedené v zozname podporovaných zariadení a softvéru. Používateľ si elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení. Od momentu prevzatia elektronického obsahu používateľom sa povinnosti poskytovateľa považujú za naplnené.

Sprístupnenie elektronického obsahu

Po úhrade stanoveného poplatku poskytovateľovi za sprístupnenie elektronického obsahu, ktorý si používateľ zvolil z ponuky poskytovateľa, poskytovateľ elektronický obsah používateľovi bezodkladne sprístupní. Sprístupnením sa rozumie umožnenie prevzatia elektronického obsahu cez internetovú sieť a výlučne len prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru.

Používanie elektronického obsahu

Poskytovateľ udeľuje používateľovi nevýhradné právo elektronický obsah uchovať, prezerať, používať a zobrazovať neobmedzene veľakrát, a to výlučne pre svoje vlastné, osobné a nekomerčné použitie.

Obmedzenia pri používaní elektronického obsahu

Elektronický obsah je chránený autorským zákonom, ak nie je špecificky uvedené inak. Používateľ nemôže predávať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, prenajímať alebo iným spôsobom prepožičiavať alebo priraďovať práva k tomuto obsahu a akejkoľvek jeho časti tretej strane.

Zákaz nelegálneho používania

Používateľ berie na vedomie, že využitím programu a zaplatením za licenciu na použitie elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva poskytovateľa. Všetky časti elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.

Zmeny programu

Právo kedykoľvek pozastaviť, pozmeniť, zrušiť alebo zmeniť službu je výhradným právom poskytovateľa. Poskytovateľ nemá voči používateľovi žiadne záväzky v prípade, že sa predmetné právo rozhodne využiť.

Ukončenie

V prípade, že používateľ nedodrží ktorékoľvek z vyššie uvedených ustanovení tejto dohody, práva používateľa z nej vyplývajúce sú automaticky ukončené bez upozornenia. Používateľ v takom prípade musí ukončiť používanie programu alebo elektronického obsahu a poskytovateľ môže zamedziť prístup používateľa k programu alebo jeho častiam alebo k elektronickému obsahu bez nároku na vrátenie ceny za nadobudnutie elektronického obsahu.

Zmeny a doplnenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť licenčnú dohodu na základe vlastného uváženia, pričom prípadné zmeny uverejní na stránke kutsveta.sk. Využívanie programu a elektronického obsahu aj po zmene obsahu licenčnej dohody sa považuje za odsúhlasenie nového znenia licenčnej dohody používateľom.

Vyhlásenie o záruke

Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti s programom sú finálne a používateľ nemá žiaden nárok na ich vrátenie, ak poskytovateľ neurčí inak. Služba, elektronický obsah, alebo ich súčasti, sú poskytované v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Používteľ berie na vedomie, že používa program nákupu a samotného elektronického obsahu na vlastné riziko.

Kontakty

V prípade, že používateľ má záujem informovať sa ohľadom skutočností vyplývajúcich z vyššie uvedených ustanovení licenčnej dohody, môže kontaktovať poskytovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na stránke kutsveta.sk.