Barion Pixel

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky uvedené nižšie upravujú práva a povinnosti medzi Barborou Vanickou – fyzickou osobou podnikateľom, Gerlachovská 869/24, 040 01 Košice-Sever, IČO:53315359, DIČ: 1124495889 (ďalej len “predávajúci“) vedenou na Okresnom úrade Košice, pod číslom živnostenského registra: 820-92233 a jej zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy a predzmluvných vzťahov v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Predávajúcim je Barbora Vanická, fyzická osoba podnikateľ, ktorá prevádzkuje internetový obchod na interntovej stránke www.kutsveta.sk. Zákazníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na interentovej stránke kutsveta.sk. V zmysle týchto obchodných podmienok sa zákazníkom rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v objednávke určí na prevzatie zakúpeného tovaru. Takéto určenie tretej osoby sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy.

Pre objednanie tovaru vyberte produkt, ktorý si želáte zakúpiť. Kliknete na tlačidlo “objednať“. Vami vybraný produkt bude vložený do nákupného košíka. Následne skontrolujte obsah nakúpného košíka, kde môžete upraviť informáciu o množstve tovaru, ktorý si želáte zakúpiť. Pokračujete kliknutím na príkaz “ďalej“ a následne vyplníte svoje kontaktné údaje nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie v objednávke.  Následne opäť kliknite na príkaz “ďalej“ , kde skontrolujete správnosť všetkých  Vami vyplnených údajov. Objednávku následne vytvoríte  kliknutím na “objednávka s povinnosťou platby“. Po spracovaní Vašej objednávky Vám bude na emailovú adresu uvedenú v objednávke doručené potvrdenie o jej prijatí, ktoré bude obsahovať informácie o čísle objednávky, názve a špecifikácií tovaru, cenu tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste dodania, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho emailu o prijatí Vašej objednávky dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. V prípade, že predmetom objednávky bude e-kniha dôjde k uzavretiu zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 

Ceny

 

Ceny uvedené pri tovare na internetovej stránke nezahŕňajú cenu dodania tovaru.

 

Dodacie lehoty

 

Dodacia lehota je uvedená pri tovare a vyjadruje informáciu, do koľkých pracovných dní od uzavretia zmluvy alebo uskutočnenia platby bude daný tovar odoslaný. Dodacia doba má orientačný charakter. Jej dĺžka sa pohybuje od jedného do siedmych pracovných dní. Pri predĺžení dodacej lehoty Vás o tejto skutočnosti budeme bezodkladne informovať a oznámime Vám predpokladaný termín dodania. V prípade, že sa nám nepodarí Vami zakúpený alebo objednaný tovar zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že ste už kúpnu cenu uhradili, budú Vám finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

 

Fyzické objednávky sa vybavujú  raz za týždeň.

 

Miesto a spôsob dodania tovaru

 

Odovzdaním tovaru zákazníkovi alebo v objednávke určenej oprávnenej osobe je záväzok dodať tovar zo strany predávajúceho splnený. Tovar Vám bude zaslaný Slovenskou poštou formou listovej alebo balíkovej zásielky, prípadne dobierky ak si zvolíte pri nákupe platbu na dobierku. K dodacej lehote je potrebné pripočítať štandardne 1-3 pracovné dni, počas ktorých Vám Slovenská pošta tovar doručí. Osobný odber objednaného tovaru je možný iba na základe individuálnej dohody. Miesto a čas vyzdvihnutia tovaru prostredníctvom osobného odberu bude taktiež predmetom individuálnej dohody. O skutočnosti, že Vám bol tovar odoslaný budete informovaný formou emailu. Ak Vám tovar zakúpený alebo objednaný tovar nebude doručený do 5 dní potom ako Vám bola doručená správa o jeho expedícii, informujte prosím predávajúceho.

 

Zákazník je povinný prevziať tovar riadne a včas osobne alebo zabezpečí jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v zmysle pravidiel doručovania Slovenskej pošty, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku.

 

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať. O predmetnej skutočnosti nech zákazník bezodkladne informujte predávajúceho.

 

Spôsob platby

 

  • dobierka (len v prípade fyzických objednávok)
  • elektronické bankovníctvo: platba prevodom
  • elektronické bankovníctvo: platba cez platobnú bránu Barion

O príplatku za dobierku ako aj o jeho cene musíte zákazníka informovať a uviesť na webovej stránke, a to ešte pred vytvorením objednávky. Zákazník musí príplatok za dobierku vidieť aj v sumáre objednávky, v potvrdení objednávky a tiež vo faktúre/predfaktúre.

 

Poštovné poplatky

 

K cenám tovaru uvedeným na internetovej stránke bude pripočítaná aj suma za poštovné vo výške 3,00 €. V prípade úhrady za tovar vo forme dobierky bude suma za poštovné predstavovať 4,00 €. Iné poplatky ani balné sa nebudú účtovať. V prípade, že sa rozhodnete v rámci jednej objednávky pre viac zásielok, Vám bude účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

 

Záručná doba

 

Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

 

Stornovanie objednávky

 

V prípade, že si prajete objednávku, ktorá ešte nebola vybavená zrušiť, čo najskôr kontaktujte predávajúceho. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

 

Reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

 

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred prosím kontaktuje predávajúceho. Reklamovaný tovar zašlite prosím na adresu Barbora Vanická, Gerlachovská 869/24, 040 01 Košice-Sever.Tovar prosím, neposielajte dobierkou. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník. Do balíka priložte potvrdenie o zaplatení, ktorý ste obdržali pri prebratí tovaru.

 

Po doručení reklamovaného tovaru Vás bude predávajúci kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie.

 

Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru bude predávajúci postupovať podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Odstrániteľné vady je predávajúci povinný odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na Vašu žiadosť zrealizovať výmenu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Reklamácia bude vybavená jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

 

  • výmenou tovaru
  • vrátením kúpnej ceny tovaru
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
  • odstránením vady tovaru
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
 

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

 

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy). Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie.

 

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva alebo zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči ruší od začiatku.

 

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom.

 

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Barbora Vanická, Gerlachovská 869/24, 040 01 Košice-Sever. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar prosím, neposielajte dobierkou. Kúpnu cenu Vám predávajúci vráti najneskôr do 14 dní formou bankového prevodu na Vami uvedený bankový účet. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako uhradené aj náklady dodania tovaru. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

 

V zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

 

Alternatívne riešenie sporov

 

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na baska@kutsveta.sk

 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

 

Vecne príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Barborou Vanickou – fyzickou osobou podnikateľom, Gerlachovská 869/24, 040 01 Košice-Sever, IČO:53315359, DIČ: 1124495889, je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O.Box č.29, 827 99 Bratislava 27.

 

Záverečné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi  Predávajúcim a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy, ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.kutsveta.sk.  Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru